Category Archives: Uncategorized

CHRISTFULNESS AT THE CHINESE UNIVERSITY HONG KONG

Four sessions in September and October 2021. May Christfulness be a blessing to the students in the CUHK amid a trying time.

Posted in Uncategorized | Comments Off on CHRISTFULNESS AT THE CHINESE UNIVERSITY HONG KONG

THE EUCHARIST AS AN EXPRESSION OF “TOGETHER IN CHRIST”

The Eucharist (Holy Communion) in a physical way expresses what it means to be in Christ. If we understand Christfulness as describing the goal for our spiritual life, it sums up the process of growth for the followers of Jesus, starting as an individual and personal experience, but fulfilled in the fellowship of disciples that Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on THE EUCHARIST AS AN EXPRESSION OF “TOGETHER IN CHRIST”

Create your own affirmation or Schussgebete

Affirmation or Schussgebete are short prayers that are easy to remember. You may pray them whenever and in all circumstances. The name Schussgebet comes from German, and means shooting, comparing prayer with the shooting of an arrow towards its target. Your exercise is to find a verse from the Bible, and change it into a Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on Create your own affirmation or Schussgebete

領受聖靈的指引 – instruction in receiving the Holy Spirit – in Chinese

若你想領受聖靈,以及經驗聖靈的工作,直接的方法就是透過所學習的基督教信仰認識上帝,並以禱告祈求聖靈充滿。若你並未接受洗禮,經過學習後你可以接受洗禮成為耶穌門徒的一分子。用水洗禮後的按手祈禱正是祈求聖靈。 然而,你也可以自己祈求聖靈的恩賜: 親愛的上帝,我渴望一個有你居住其中的新生命。我渴望按照你的旨意生活。我渴望有新的力量服事他人及眾生。潔淨我,脫離一切有違那我從主耶穌生命所得知的、並不使我在你的神聖中發旺生長的事情。 [你可以向上帝提及那些對你與上帝、他人及你自己本性之間關係有害的事情。] 上帝,我向你、耶穌和聖靈打開我心。願你賜下聖靈,是我充滿你的靈。奉耶穌基督的名禱告。 當其他信徒在場藉著禱告輔助你,他們可以按手在你頭上,並祈求你能領受聖靈。門徒最初為人禱告的時候,他們也是這樣做,然後聖靈顯示了自己。 緊隨基督徒初次經驗聖靈大能的顯示的,正是這種祈禱。很多人用方言祈禱,即是他們領受了聖靈在他們裡面創造出的一種禱告聲音的語言,即使你不能理解那些聲音或「字詞」,他們誠然感受正在與上帝溝通。其他人經驗從上帝領受信息;若你閱讀上文聆聽主的聲音,你就知道這是甚麼意思。 但即使你沒有經驗大能的顯示,你也應放心自己的禱告已蒙垂聽。祈求聖靈的第一個果效就是內心平安與安慰,你能逐漸以新的眼光看待自己和週遭的世界。但這也可以發生於聖靈顯現的時候,那時你不應壓抑,就容讓你的唇舌溢出奇怪的聲音,就正於從你靈魂深出溢出的禱告,聖靈那說不出的歎息。

Posted in Uncategorized | Comments Off on 領受聖靈的指引 – instruction in receiving the Holy Spirit – in Chinese

Instruction in receiving the Holy Spirit (English)

Instruction in receiving the Holy Spirit. If you want to receive the Holy Spirit, and to experience the working of the Spirit, the direct way is to get to know God through being taught Christian faith and praying for the infilling of the Spirit. If you are not already baptized, you after being taught may Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on Instruction in receiving the Holy Spirit (English)

找到自己恩賜的指引 – instruction in finding your gifts of grace – in Chinese

找一個好的姿勢,幫助你專注和自在地呼吸。 為聖靈臨在禱告: 奉耶穌基督的名,聖靈,請來!打開我的心思、意念、情感歸向你。潔淨我,抹去一切阻礙上帝恩典在我裡面作工的事情,並賜我純全的心。讓我能分一點你的智慧,幫助我認識自己,正如你認識我一樣;幫助我認識上帝的愛,正如上帝在我主耶穌裏愛我一般。 安歇在你的呼吸裏,無需用力。你正在上帝的呼吸裏呼吸著。你生活、呼吸、存留都在上帝之內。當你在上帝臨在中安歇,禱告說: 上帝,助我回看今天或過去一週,指示我為他人帶來的改變。 想像你曾遇見或相處的人們。他們的需要是什麼?你曾否在他們的情況中有所啟發,或有能力滿足他們的需求……現在如此禱告說: 上帝,我覺得我對某某所說的話,給了他新的信心。或:我想你曾在某某的情況中給我啟發,我與他分享這些的時候,他充滿了盼望。或:我覺得我以我的能力如此這般影響了某某的生命。我的經驗是否來自你、有關我恩賜的提示?主,請讓我確認!願你的聖靈常與我同在,並在我與他人的相遇之中引導我。奉耶穌基督的名,多謝你! 保持靜謐。願上帝與你分享一個影像、一個字詞、一個想法或一個應許或平安,使你確認你的事工和你的恩賜。或你只有內在的平安,並在你與他人相遇之際得著新的體察──忽然你會再一次處身於為他人帶來改變的情況。 若你想找到自己的恩賜,可以加入一個仿傚基督、活出服事的愛的團契。你能在很多信徒群體中得著幫助,在服事他人和了解自己恩賜方面得以成長。很多人在得著屬靈恩賜之前先要有基督信仰的簡介。也有很多人認為在一個較小的群體中,更容易熟習並健康地使用自己的恩賜,因為成員能互相幫助。找一個提供小組團契(細胞小組),或啟發課程的群體。

Posted in Uncategorized | Comments Off on 找到自己恩賜的指引 – instruction in finding your gifts of grace – in Chinese

Instruction in finding your gifts of grace

Find a good position which help you to breathe freely and to be focused. Pray for the coming of the Holy Spirit: Come, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ! Open my heart, my thoughts, and my feelings to you. Cleanse me from everything that blocks the working of God’s grace in me, and Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on Instruction in finding your gifts of grace

Labyrinth walk – in Cantonese

Posted in Uncategorized | Comments Off on Labyrinth walk – in Cantonese

Labyrinth walk – in English

Christfulness is about living out of the realty, that we are created in God’s image, which is Christ. We meet Christ in the Gospels, in the sacraments, and in the heart. We ask the Holy Spirit to reveal Christ to us in the heart. This is a sometimes painful walk, but when we rest in Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on Labyrinth walk – in English

Christfulness events in Denmark in spring 2020

This article is in Danish only: Ikke alle events bærer titlen Christfulness, men rummer praksisser, som er en del af Christfulness-konceptet. CHRISTFULNESS ONLINE:  I Mesterens Lys tilbyder et Christfulness online kursus, som du kan begynde på, lige når du vil. Læs mere om kurset og tilmeld dig her: https://trospraksis.simplero.com/page/2840- christfulness-onlinekursus https://trospraksis.simplero.com/page/2840- christfulness-onlinekursus   ÅBEN HIMMEL: Read More

Posted in Uncategorized | Comments Off on Christfulness events in Denmark in spring 2020